img

Waar bent u naar op zoek?

Gebruiksvoorwaarden

Datum van inwerkingtreding Gebruiksvoorwaarden: 1 december 2020

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op www.zodichtbij.nl verder te noemen Zo-Dichtbij.

Artikel 1. Definities

In de lijst hieronder staat de betekenis van de belangrijkste woorden en begrippen, zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden.

 • Mijn Zo-Dichtbij: jouw persoonlijke omgeving op de website van Zo-Dichtbij waarin onder andere zijn opgenomen: ‘digitale kluis’ . Als je daar toestemming voor hebt gegeven, kun je daarin ook je interesseprofiel beheren.
 • Je: iedere natuurlijke persoon, die gebruikmaakt of wil maken van de producten en/of diensten van Zo-DIchtbij
 • Wij: het team van Zo-Dichtbij.
 • Website: www.zodichtbij.nl

Artikel 2. Toepassing

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn, tenzij anders aangegeven, van toepassing op alle overeenkomsten die wij met je sluiten.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Als je gebruikmaakt van deze informatie en/of adviezen, doe je dat echter altijd voor eigen rekening en risico.

Artikel 4. Registratie en beveiliging van je account

Om Zo-Dichtbij te kunnen gebruiken, maak je een persoonlijk account aan. Hierbij gelden de volgende regels:

 • Je geeft géén valse persoonlijke gegevens op
 • Je maakt alleen een account aan voor iemand anders, indien je toestemming hebt van die persoon.
 • Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming hebben van een van je ouders of je wettelijk vertegenwoordiger om een account aan te maken.
 • Je deelt je wachtwoord niet met anderen, je geeft niemand toegang tot jouw account en je doet niets wat de beveiliging van je account kan schaden.

Artikel 5. Klachten

 1. Klachten kun je kenbaar maken via info@zo-dichtbij.nl. Wij geven je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, antwoord op jouw klacht. Als wij niet binnen deze termijn kunnen antwoorden, laten wij je dat zo snel mogelijk weten. Daarbij laten wij je dan ook weten binnen welke termijn jij wel een antwoord van ons kunt verwachten.
 2. Als je het niet eens bent met de afhandeling van jouw klacht, dan kun je de klacht binnen een redelijke termijn na afhandeling, schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de directie van de Zo-Dichtbij.
 3. De directie van Zo-Dichtbij laat je binnen 30 dagen schriftelijk weten of en zo ja in hoeverre en op welke wijze wij aan de bezwaren tegemoet zullen komen.

Artikel 6. Privacy

De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring.

Artikel 7. Auteursrechten

Je mag de inhoud van onze website of de inhoud van enige andere onder het Auteursrecht vallende door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie zonder onze toestemming niet vermenigvuldigen en/of voor commerciële doeleinden inzetten.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.


Artikel 9. Wijziging van deze voorwaarden

1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

2. Individuele afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.
Wij behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan de gebruikers zijn verleend.

Voor meer informatie neem contact met ons op via info@zodichtbij.nl

Zo-Dichtbij Medisch Sociale Omgeving (MSO), Dijkshoornseweg 93, 2635 EM Den Hoorn

015-2561425

SBI code 6312: Webportals

KvK nummer: 82569142

RSIN: 862522201